Transparència any 2021

Com obtenim els nostres ingressos?

164.236,98 €
INGRESSOS

Com distribuïm els nostres recursos?

156.084,38 €
DESPESES

QUÈ HEM FET AMB AQUESTS DINERS
L’ANY 2021?

Recursos amb un alt Impacte que han arribat a més de 1.464 joves, professionals de l’educació i famílies.

400 ALUMNES
61 PROFESSIONALS DE L’EDUCACIÓ
48 FAMÍLIES

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

Fundació JOV aposta per fer un exercici de transparència i rendició de comptes, estant sotmesos als controls i auditories pertinents.

El seu domicili social està al carrer Gravadors Abadal número 16 de Moià, Barcelona.

La Fundació es va constituir el 19 de juny de 2018, dedicada a activitats de formació en l’autoconeixement i la creativitat per descobrir la pròpia vocació.

La representació, el govern, l’administració i la disposició de béns fundacionals depenen d’un Patronat.

Els membres del Patronat de la Fundació no perceben cap tipus de retribució per l’exercici de les seves funcions pròpies del seu càrrec sota cap concepte ni per altres serveis.

La Fundació JOV és una fundació de dimensió reduïda, segons L’ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les Fundacions i Associacions declarades d’utilitat publica, als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Tot seguit, passem la informació requerida segons l’Ordre de referència. Aquesta norma s’aplica a les Fundacions i Associacions declarades d’utilitat pública sotmeses a la legislació catalana, en funció de les següents categories, que s’analitzen més endavant.

A) Fundacions i Associacions d’utilitat pública, sigui quina sigui la seva dimensió: L’article 7 de l’Ordre estableix que les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública, sigui quina sigui la seva dimensió, estan obligades a fer públiques les dades següents:

Activitats: Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació JOV desenvolupem les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:

 • Activitats de formació en l’autoconeixement i la creativitat per descobrir la pròpia vocació.
 • Pràctiques en empreses i en explotacions agropecuàries del territori.
 • Activitats d’orientació a les escoles.
 • Activitats de formació en l’àmbit de les finalitats de la fundació a professionals de l’educació.
 • Fer d’agents precursors de la formació professional i altres àmbits de l’ensenyament.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

Adreces de correu postal i electrònic:
hola@fundaciojov.org      c/ Gravadors Abadal, 16, Moià, 08180 (Barcelona)

Composició dels òrgans de govern i de l’equip directiu:
La representació, el govern, l’administració i la disposició de béns fundacionals depenen d’un Patronat.
Els membres del Patronat de la Fundació no perceben cap tipus de retribució per l’exercici de les seves funcions pròpies del seu càrrec sota cap concepte ni per altres serveis.
Actualment constitueixen el Patronat de la Fundació JOV, una presidenta, cinc vocals i una secretària no patrona del Patronat.

Estats financers i memòria econòmica: A continuació pots accedir als comptes anuals tancats, sent l’exercici 2017 el de primera informació.

Comptes anuals 2021

Comptes anuals 2020

Comptes anuals 2019

Comptes anuals 2018

Comptes anuals 2017 + Auditoria

Estatuts: Estatuts vigents de la Fundació JOV. Per veure Estatuts descarregar PDF.

Descarregar Estatuts PDF

Estructura directiva i de govern:
PATRONAT

 • Dolors Lamarca – PRESIDENTA
 • Lluís Planas, o.s.b – VOCAL
 • Begoña Elizalde – VOCAL
 • Antonio Crous – VOCAL
 • Elisabet Viladomiu – VOCAL
 • Cristina Costa – VOCAL
 • Sofia Vila – SECRETÀRIA

Estructura organitzativa:
ÀREA PEDAGÒGICA

 • Mireia Balcells – Directora adjunta i orientadora
 • Fàtima Alemany – Orientadora
 • Judith Ros – Orientadora

ÀREA DE COMUNICACIÓ I COMERCIAL

 • Maria Prats Vila – Community Manager

Fins o finalitats: La Fundació JOV te per objecte fomentar que els/les joves puguin trobar, en base a la persona en el seu propi territori, l’opció vocacional que s’ajusti més a cadascun d’ells/elles.

Missió de l’entitat: Fundació JOV treballa creativament per al creixement personal i col·lectiu dels joves.

Resultat de les activitats acomplertes: Descripció dels projectes de Fundació JOV iniciats i executats durant el darrer exercici econòmic tancat.

Memòria presentació curs 2020/21

Memòria presentació curs 2019/20

Memòria presentació curs 2018/19

Web: Actualment no disposem de cap enllaç a l’adreça electrònica que remeti a llocs web d’entitats o a altres eines o plataformes on l’entitat pugui fer públics els seus instruments de transparència.

B) Fundacions i Associacions d’utilitat pública, de dimensió reduïda.
Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública de dimensió reduïda que no reben fons públics han de fer públiques les dades enumerades a l’article 7 (són les de l’anterior apartat A).